Hét opleidingsinstituut voor natuurfotografen

Algemene voorwaarden PiXACADEMY

Definities

PiXACADEMY: rechtspersoon die opleidingen, workshops, cursussen en andere activiteiten aanbiedt.

Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich aanmeldt om deel te nemen aan de workshop.

Workshop: een workshop, (online) cursus, opleiding, webinar, activiteit, of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.

Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: PiXACADEMY BV
Handelend onder de naam/namen: PiXACADEMY BV

Vestigingsadres:
Watergoorweg 104
3861 MA  Nijkerk 

E-mailadres: klantenservice@pixacademy.nl
De klantenservice is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.30 tot 16.30 uur.
Telefoonnummer: 033-2451260

KvK-nummer: 84620145


Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die je met PiXACADEMY afsluit.

Voordat je je opgeeft voor een workshop of cursus is het belangrijk om deze goed door te lezen. Door je aan te melden geef je aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.

1          Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers voor wat betreft workshops.

1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een workshop komt tot stand door aanmelding door deelnemer en het verstrekken van bevestiging van inschrijving door PiXACADEMY.

2          Online cursus
2.1 Alle online cursussen kun je binnen 14 dagen na aankoop annuleren zolang je nog niet aan de cursus begonnen bent. Zodra je start met de cursus heb je geen recht meer op herroeping.

2.2 Alle online cursussen zijn 1 jaar beschikbaar, na dit jaar is het niet meer mogelijk om gebruik te maken van de cursus wel is het mogelijk deze tegen betaling laten te verlengen met een half jaar tot een jaar.

3          Inschrijvingen
3.1 Alle workshops worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
3.2 PiXACADEMY behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.
3.3 Na inschrijving ontvang je een (elektronische) ontvangstbevestiging via e-mail die je inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.
3.4 Per workshop is er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Zodra een workshop vol zit, wordt de inschrijving automatisch gesloten en is het niet meer mogelijk een plek te boeken.
3.5 Als een workshop vol zit, kunt je een e-mail sturen om je op te geven voor de reservelijst. Zet in het onderwerp van je e-mail ‘reservelijst [desbetreffende workshop of cursus]’. Vermeld daarbij je volledige naam en telefoonnummer. Mocht er een plek zijn vrijgekomen, dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op.
3.6 Door de inschrijving ga je akkoord met de algemene voorwaarden.

4          Prijzen
4.1Bij aanmelding voor een workshop geldt de prijs zoals die ten tijde van de aanmelding op de site vermeld staat. In de beschrijving van de workshop is opgenomen wat in de prijs is inbegrepen.
4.2 Als op een workshop BTW van toepassing is, zijn vermelde prijzen inclusief BTW
4.3 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van tyoe-fouten en druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

5          Annuleren/verplaatsen door de deelnemer
5.1 Annuleren/verplaatsen dient via e-mail of telefonisch te gebeuren.
5.2 Bij workshops van 1 dag(deel) kun je tot 10 dagen vóór aanvang van de startdatum van de workshop de reservering kosteloos omboeken naar een andere workshop.
5.3 Afmelding voor een workshop:

5.4 Mocht je niet kunnen komen of onverhoopt ziek (geen geldige reden voor annuleren) worden, dan mag je ook zelf voor vervanging zorgen. Je deelnamebevestiging is overdraagbaar, maar meld het wel even.
5.5 We zullen na annuleren je plek op de website openzetten, mocht de plek nog worden ingevuld dan is het mogelijk om restitutie of een voucher te ontvangen.

6          Annulering/verplaatsing door PiXACADEMY
6.1 Een workshop kan doorgaan als het minimale aantal deelnemers dat in de workshopbeschrijving is aangegeven is bereikt. PiXACADEMY is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop of cursus te annuleren Je ontvangt uiterlijk 5 dagen voor de workshop bericht dat deze niet zal doorgaan met een voorstel voor een nieuwe datum.
6.2 Een geplande workshop kan tot op het laatste moment worden verplaatst naar een andere datum. Dit zal alleen gebeuren bij onvoorziene omstandigheden of slechte weersomstandigheden. De deelnemer wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg de workshop of cursus kosteloos te verplaatsen/annuleren. Eventuele kosten zoals overnachting en huur van apparatuur worden niet vergoed door PiXACADEMY.
6.3 PiXACADEMY is gerechtigd bij ziekte de workshopleidster te vervangen of de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde cursuskosten worden gerestitueerd.

7          Betaling
7.1 Betaling door de workshop deelnemer dient te geschieden door gebruik te maken van de betalingsopties tijdens het inschrijven via de webshop
7.2 Bij het niet tijdig betalen van het verschuldigde workshopbedrag, vervalt het recht op deelname.
7.3 Indien voor aanvang van de workshop niet de volledige betaling van de workshopprijs door PiXACADEMY is ontvangen, dan is de workshop deelnemer niet gerechtigd aan de workshop deel te nemen, zonder dat dit de opdrachtgever/workshop deelnemer ontslaat van de verplichting tot betaling van de volledige workshopprijs plus eventueel bijkomende kosten.

8          Klachten
8.1 Heb je een klacht over een workshop, dan hebben we hiervoor een klachtenprocedure ingesteld. De klachtenprocedure houdt in:

9          Aansprakelijkheid
9.1 PiXACADEMY aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop.

10        Geheimhouding
10.1 Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) een workshop- of cursusmateriaal is niet toegestaan. De deelnemer is niet gerechtigd workshopmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan PiXACADEMY toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.
10.2 Cursisten en deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van medecursisten tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de cursisten en deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.
10.3 Alle informatie van of over de cursist en deelnemer die het instituut verneemt of observeert is voor haar management, docenten of medewerkers vertrouwelijk en zal vertrouwelijk worden behandeld. Vertrouwelijk is als de cursist en deelnemer dit heeft meegedeeld of dat als uit de informatie blijkt dat het om vertrouwelijke zakelijke of persoonlijke informatie gaat.

11        Intellectuele eigendom
11.1 De rechten van het intellectuele eigendom van alle informatie getoond op de website en van het workshop materiaal blijven bij PiXACADEMY
11.2 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PiXACADEMY is de workshop deelnemer niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten van het verstrekte workshop materiaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

12        Portretrecht
12.1 Foto’s die gemaakt worden van de workshop deelnemer door de docent tijdens de workshop, waar de workshop deelnemer herkenbaar op staat, mogen gebruikt worden zonder toestemming van de workshop deelnemer door PiXACADEMY ter promotie van de dienst op social media, website en overige promotie kanalen

13        Garanties
13.1 Wat betreft inhoud van de workshop, biedt PiXACADEMY geen garanties met betrekking tot de vooruitgang of verbetering van kennis en kunde van de workshop deelnemer

14        Overig
14.1 PiXACADEMY behoudt zich altijd het recht om de workshops en cursussen inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.
14.2 Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer.
14.3 Als een deelnemer hinder veroorzaakt voor of tijdens een workshop of cursus, dan hebben wij het recht om deze persoon te weigeren of te verwijderen uit de workshop, en te weigeren voor volgende workshops of lessen van de cursus. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.